Navigácia

  • OZNAM

   OZNAM

   Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020 o 7:40 hod v telocvični ZŠ.

   Vchod bočný od bytoviek.

  • Aktualizácia údajov

   Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
  • Vyplácanie cestovného

   Cestovné za mesiac marec 2020 budeme vyplácať v dňoch od 22.6. do 26.6.2020 v čase od 8,00 do 12,00 hodiny v kancelárii ekonómky školy na 1. poschodí. 

   V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie.

  • Harmonogram odovzdávania učebníc

   V termíne od 22.6. do 25.6.2020 budú žiaci našej školy odovzdávať učebnice podľa nasledujúceho harmonogramu. Učebnice sa budú odovzdávať v telocvični ZŠ – vstup bočným vchodom od bytoviek.

   Učebnice budú neobalené, vygumované a zalepené.

   Stratu učebnice, prípadne jej poškodenie, je povinný žiak ihneď zaplatiť (je potrebné priniesť si aj peniaze na prípadné uhradenie straty alebo poškodenia učebnice).

   Riaďte sa prosím uvedeným harmonogramom: 

   22.6.2020 (pondelok)       - 9.A  -     10,00

                                              - 9.B  -     11,00

   23.6.2020 (utorok)            - 8.A   -      8,00

                                             -  8.B   -     9,00

                                             -  7.roč. – 10,00

                                             - 6.A    -     11,00

   24.6.2020 (streda)           -  6.B    -      8,00

                                            -  5.A    -      9,00

                                            -  5.B    -    10,00

                                            - 4.roč. –   11,00

   25.6.2020 (štvrtok)         - 3.A,3.B -   8,00

                                           -  2.roč.     -  9,00

                                           - 1.A,1.B   - 10,00

  • OZNAM o prevádzke MŠ od 15.6.2020

   Vážení rodičia,

   nižšie uvedené podmienky a organizácia MŠ platí od 15. júna 2020.  

   Nasledovné informácie si prosím prečítajte.

   Čas prevádzky MŠ:        6.00 – 16.00 hod.

   Príchod do MŠ:         

   • Od 6.00 do 7.20. Kvôli oneskorenému príchodu nebude dieťa možné v ten deň prijať do MŠ z dôvodu organizácie, dezinfekcie priestorov a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok.
   • Deti budú vo svojich triedach.
   • Pri vstupe si rodič aj dieťa dezinfikujú ruky pripraveným dezinfekčným prostriedkom. Rodič musí mať rúško prekrývajúce dýchacie cesty.
   • Pokiaľ bude dieťa prejavovať príznaky ochorenia, vstup do budovy mu nebude umožnený.

   MŠ môžu navštevovať iba deti zdravé bez príznakov akéhokoľvek ochorenia.

   Ak sa u dieťaťa počas dňa prejavia príznaky akéhokoľvek ochorenia, bude izolované od ostatných detí. Rodič bude okamžite oboznámený so situáciou a bezodkladne si musí prísť dieťa z MŠ prevziať.

   • Pri prvom nástupe do MŠ a vždy keď dieťa chýba viac ako 3 dni, rodič odovzdá vypísané tlačivo „Čestné vyhlásenie rodiča“ Vyhlásenie.pdf,
   • Až potom môže rodič s dieťaťom vstúpiť do šatne, kde sa zdržia len nevyhnutný čas.
   • Potom rodič odovzdá dieťa pani učiteľke, ktorá ho odprevadí do umyvárne umyť si ruky mydlom a následne do triedy.
   • Rodičovi je dovolený vstup LEN do šatne detí. Do ostatných priestorov je vstup rodičom zakázaný.

   Odchod z MŠ:

   • Od 14.30 do 16.00 hod.
   • Vstup do budovy podľa pravidiel, ako ráno pri príchode (len šatňa, rúška, dezinfekcia rúk, v šatni len nevyhnutný čas).
   • Dieťa je možné vyzdvihnúť aj v čase obeda a to na základe dohody za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel.

   Ostatné podmienky:

   • Vo všetkých priestoroch MŠ sa deti môžu pohybovať bez rúška.
   • Do MŠ je ZAKÁZANÉ nosiť z domu akékoľvek predmety, potraviny a hračky.
   • Popoludňajší odpočinok absolvujú deti na ležadlách vzdialených od seba minimálne    1 meter.
   • Počas dňa budú deti dodržiavať hygienické pravidlá (mydlo, dezinfekcia rúk, utieranie rúk do papierových obrúskov, nie látkových).
   • Pitný režim bude prebiehať obvyklým spôsobom. Každé dieťa má svoj vlastný pohárik. Poháre sa dezinfikujú každý deň.

   Stravovanie:

   • Stravovanie detí bude prebiehať v jedálni v obvyklom režime.

   Čo priniesť:

   • prezúvky
   • pyžamo
   • náhradnú spodnú bielizeň vložte do skrinky dieťaťu

   Dôležité upozornenie:

   • Pokiaľ rodič alebo dieťa nebude rešpektovať vyššie uvedené pokyny a nariadenia, dieťa bude z dochádzky do MŠ VYLÚČENÉ.
   • Pokiaľ sa ochorenie COVID-19 potvrdí u kohokoľvek z detí alebo personálu, materská škola môže byť s okamžitou platnosťou zatvorená.

   Prosíme všetkých o zodpovednosť a obozretnosť.

  • Oznam o otvorení Materskej školy

    

   Vedenie MŠ oznamuje:

   • opätovné otvorenie MŠ bude dňa 15.06.2020 (pondelok),
   • prevádzka MŠ na všetkých triedach od 6,00 hod. do 16,00 hod. žiadame dodržiavať stanovený čas
   • príchod detí do MŠ bude v čase od 6,00 hod. do 7,20 hod.,
   • odchod  detí z MŠ domov bude v čase od 14,30 hod. do 16,00 hod.,
   • zberná trieda je zrušená, každé dieťa ide hneď do svojej triedy
   • otvorené budú triedy 2. až 5. vstup cez hlavný vchod do MŠ - blok A  

   Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

   • Pred budovou MŠ minimalizovať zhromažďovanie osôb z dôvodu obmedzenia kontaktov medzi nimi (dodržiavanie odstupov).
   • Dieťa prichádza a  odchádza iba s osobami, ktoré žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti (rodičia a súrodenec starší ako 10 rokov).
   • Pred vstupom do budovy MŠ sa každý deň uskutoční u všetkých osôb meranie telesnej teploty bezkontaktnými teplomermi, pri zvýšenej teplote NEBUDE dieťa prijaté do MŠ, rodič musí mať rúško a vykonať dezinfekciu rúk.
   • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať príznakom COVID-19 - zvýšená telesná teplota nad 37°C, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu  a s inými príznakmi akútnej infekcie dýchacích ciest nesmie vstúpiť do priestorov MŠ.
   • Zákonný zástupca pri odovzdávaní dieťaťa do MŠ každý deň podpíše: Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa.                                                                                   Prehlásenie zákonného zástupcu - tlačivo: Prehlasenie.pdf
   • Prístup osôb do šatní bude regulovaný na max. 2 dospelé osoby naraz a obmedzený na max. 10 minút. Z týchto dôvodov bude odovzdávanie detí do MŠ a preberanie detí z MŠ trvať dlhšie, preto treba rátať s časovou rezervou.
   • Zákonný zástupca aj dieťa vstupujú do šatne v rúškach.
   • Zákonný zástupca je povinný mať počas celého pobytu v interiéri MŠ na tvári rúško.
   • Dieťa vstupuje do triedy bez rúška, rúško uloží zákonný zástupca do skrinky dieťaťa.
   • Zákonný zástupca vloží ďalšie čisté (náhradné) rúško svojmu dieťaťu do skrinky  v ochrannom obale, vykoná dieťaťu dezinfekciu rúk a odovzdá dieťa učiteľke, ktorá si overí zdravotný stav dieťaťa.
   • Obe rúška pre deti musia byť podpísané.
   • Zákaz nosenia hračiek  a iných predmetov z domáceho prostredia, nepoužívajú sa textilné uteráky, poháriky, zubné kefky treba priniesť do skrinky papierové vreckovky.

   Povinnosti zákonného zástupcu:

   • zákonný zástupca zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do MŠ, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),
   • odovzdáva dieťa výhradne učiteľke v určenej triede,
   • pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ a po každom prerušení dochádzky viac ako tri dni predloží písomné: Vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.                                          Vyhlásenie  tlačivo: Vyhlásenie.pdf
   • v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje učiteľky v triede a zástupkyňu MŠ,
   • bezodkladne informuje učiteľky MŠ a zástupkyňu MŠ o nahlásení karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo príslušným regionálnym hygienikom,
   • ak sa u dieťaťa prejaví v priebehu dňa uvedený príznak choroby, dieťa bude izolované, rodičia budú ihneď informovaní a musia ho bezodkladne vyzdvihnúť z MŠ,
   • pre tieto uvedené  príčiny bude dieťa z MŠ vylúčené.

   Ešte stále sme v pandémii až do odvolania, tak dúfame a veríme, že sa v septembri už stretneme v ,,normálnom režime“...

   Tešíme sa na Vás...

   Prosíme dodržiavajte piktogramy umiestnené v budove MŠ. 

  • Oznam pre zákonných zástupcov

   Vážení  rodičia,

   oznamujeme Vám, že dňa  02.06. 2020 v čase od 10:00 hod do 16:00 hod. si môžete prísť prevziať (zákonný zástupca dieťaťa) rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa do 1. ročníka ZŠ do budovy MŠ .

   Prosíme Vás, aby ste pri vstupe do budovy MŠ dodržiavali nasledujúce opatrenia: vstup s rúškom na tvári, do kancelárie vchádzajte po jednom, pri čakaní na chodbe dodržiavajte 2 m odstupy, prineste si so sebou vlastné pero na podpis.

  • Oznam pre zákonných zástupcov

   Vážení rodičia,

   vedenie ZŠ s MŠ   v Košeci, Vám oznamuje že rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné si vyzdvihnúť dňa 01.06. 2020. Potvrdenie sa vydáva v budove MŠ  v čase od 12:00 do 16:00 hod.

   Prosíme Vás, aby ste pri vstupe do budovy MŠ dodržiavali nasledujúce opatrenia: vstup s rúškom na tvári, do kancelárie vchádzajte po jednom, pri čakaní na chodbe dodržiavajte 2 m odstupy, prineste si so sebou vlastné pero na podpis.

  • OZNAM o prevádzke MŠ

   Vážení rodičia,
   na základe zisťovania Vášho záväzného záujmu o umiestnenie detí do Materskej školy v Košeci od 1. júna 2020, po preskúmaní aktuálneho stavu rekonštrukcie budovy materskej školy (prístavby jedálne) a náročnom prehodnotení súčasnej situácie aj zvážení všetkých možností sme sa rozhodli

   Materskú školu v Košeci otvoriť s nástupom detí od 15.6. 2020

   Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie. Robíme aj v tejto ťažkej dobe maximum pre zlepšenie kvality vzdelávania v našej obci. Investície, ktoré sa vykonávajú v materskej škole nám momentálne komplikujú zabezpečenie potrebnej bezpečnosti detí a možnosť okamžitého otvorenia materskej školy. Z toho dôvodu sme opatrnejší a radšej o dva týždne posúvame termín možného nástupu detí.

   ​​​​​​​                                                                       Ďakujeme za pochopenie!

  • Oznam o postupe v oblasti vzdelávania v ZŠ s MŠ Košeca

   Na základe usmernenia ministerstva školstva k otváraniu škôl a materských škôl od 1.6.2020 Obec Košeca ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Košeca v úzkej súčinnosti s vedením ZŠ s MŠ a všetkými pedagógmi ZŠ po preskúmaní aktuálneho stavu, náročnom prehodnotení a zvážení všetkých možností rozhodla

   1/ vo veci otvorenia Materskej školy v Košeci nasledovne:

   • riaditeľka školy uskutoční medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy v mesiacoch jún a júl ich dieťaťom,

   • v prípade dostatočného počtu prihlásených detí bude materská škola otvorená v upravenom režime a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami od 1.6.2020

   • ak sa preukáže nedostatočný záujem s nástupom detí v júni, ponúkneme následne možnosť prevádzky materskej školy počas celého mesiaca júl,

   • bližšie informácie o prevádzke budú zverejnené prostredníctvom webového sídla školy.

   2/ vo veci otvorenia Základnej školy v Košeci nasledovne:

   • z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác realizácie dlho očakávanej prístavby základnej školy a rovnako súbežnej výstavby multifunkčného ihriska v areáli školy v aktuálnej situácii je takmer nemožné zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu činnosť v súlade s usmernením ministerstva školstva a pri zachovaní nevyhnutnej bezpečnosti detí a pedagogického zboru to považujeme za veľké  riziko,

   • vyučovanie bude až do konca školského roku 2019/2020 prebiehať v tejto dobe najbezpečnejšou dištančnou formou (v domácom prostredí) podľa usmernenia vydaného riaditeľkou ZŠ s MŠ Košeca,

    v prevádzke nebude v júni ani školský klub detí.

   Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie!

  • Oznam

   Oznam

   Do sekcie tlačivá na stiahnutie bolo pridané tlačivo, ktoré slúži ako zápisný lístok a to Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

  • Záväzný  záujem o dochádzku

   Záväzný  záujem o dochádzku

   Záväzný  záujem o dochádzku dieťaťa do MŠ od 01.06. 2020 resp. od 01.07. 2020

   Vážení rodičia,

   na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zisťujeme záväzný záujem o dochádzku/návrat detí do MŠ od 01.06. 2020.

   Prednostne budú do MŠ umiestňované deti rodičov v prvej línii, deti rodičov, ktorí musia sa vrátiť do práce, predškoláci, a ak to kapacity umožnia, aj ostatné deti MŠ. V prípade malého záujmu bude MŠ aj naďalej zatvorená.

   Počas priaznivej epidemiologickej situácie by sme však radi mali pre deti otvorenú materskú školu celý mesiac JÚL.

   Prosíme rodičov, aby vyjadrili svoj záväzný záujem do 26.05. 2020 na telefónom čísle  0904/940985 (len SMS správou ) alebo emailom na adresu mskoseca@gmail.com.

    

   V správe prosím uviesť:

    
   Meno a priezvisko dieťaťa:

   Trieda:

   Termín záväzného návratu: ( jún alebo júl)

    

    

   Vopred ďakujem za odpoveď a spoluprácu!

    

    

                                                                                                               ZRMŠ – Staňová

  • Podpisovanie prihlášok na štúdium na strednej škole.

   Podpisovanie prihlášok na štúdium na strednej škole.

   Oznamujeme  rodičom a žiakom 9. ročníka, že podpisovanie prihlášok na štúdium na strednú školu sa uskutoční 12.5.2020 v čase od 9.00 do 10.00 v priestoroch základnej školy.

   Podpisovanie prihlášok sa uskutoční za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení: - vstup do budovy bude umožnený len s rúškom a ochrannými rukavicami

   - treba dodržiavať potrebné rozostupy

   - každý si prinesie vlastné pero

   - podpísať prihlášky príde žiak a jeden zákonný zástupca.

   Na základe usmernenia ministra školstva  prihláška nemusí byť potvrdená lekárom a podpísaná zákonným zástupcom, preto ak rodič v danom čase nemôže prísť, stačí ak príde prihlášky podpísať žiak.

    

  • OZNAM ZUŠ

    Vážení rodičia.

   Základná umelecká škola v Košeci má webovú stránku, prostredníctvom ktorej Vás budeme informovať o organizácii výučby v ZUŠ v školskom roku 2019/2020 a aktuálne o prijímacích skúškach v čase mimoriadnej situácie. Pozrite si.zuskoseca.edupage.org

    

    Mgr. Marta Juríčková – riaditeľka školy

  • Usmernenie na hodnotenie žiakov

   Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, vydáva riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca nasledovné usmernenie k hodnoteniu žiakov našej školy. Dokument nájdete v záložke Dokumenty alebo tu: 

   Usmernenie_na_hodnotenie_ziakov_Zakladnej_skoly_v_Koseci_v_case_mimoriadnej_situacie.pdf​​​​​​​

  • Zápis do MŠ

   Zápis do MŠ

    

   Riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca, Školská ulica 243/1, Košeca oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa prijímajú v termíne

   od 04.05. 2020 do 18.05. 2020

   V prípade záujmu o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné: 

   1. vypísať žiadosť 
   2. vyplniť dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do materskej školy.

   Potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke MŠ www.mskoseca.edupage.sk alebo si ich môžete  vyzdvihnúť v kancelári MŠ dňa 04.05.2020. 

   Vyplnenú žiadosť podá osobne iba jeden zákonný zástupca. 

   Žiadosť môžete podávať aj elektronickou formou prostredníctvom e-mailu, a to nasledovným spôsobom - vyplnenú žiadosť je potrebné vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami dieťaťa a naskenovanú poslať na adresu mskoseca@gmail.com

   Prijímanie žiadostí bude prebiehať v nasledujúcich termínoch:   

               04.05. 2020  od 11:00 hod. – do 14:00 hod. 

               06.05. 2020 od 12:00 hod. – do 16:00 hod. 

               13.05. 2020 od 8:00 hod. – do 16:00 hod. 

               18.05. 2020 od 8:00 hod. – do 16:00 hod. 

   pričom je potrebné dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia (vstup len s rúškom na tvári, dodržiavať bezpečné odstupy medzi osobami, vlastné pero a ochranné rukavice). 

   Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ si zákonní zástupcovia detí prevezmú osobne dňa 28.05. 2020 od 8:00 hod. – do 16:00 hod..

   V prípade pokračovania núdzového stavu, platia rovnako aj pri preberaní písomných rozhodnutí hore uvedené hygienicko-epidemiologické opatrenia.

    

   Podmienky prijímania detí do materskej školy

   na šk. rok 2020 – 2021

    

   V zmysle zákona č. 245/2008 § 59 sa prednostne prijímajú:

    

   1. Deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31. augusta príslušného kalendárneho roka a do určeného termínu /do 18.05. kalendárneho roka/ podajú prihlášku do MŠ.
   2. Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré spravidla do 20. augusta príslušného kalendárneho roku odovzdajú písomné rozhodnutie riaditeľa ZŠ, v ktorej bolo dieťa na zápise, o odklade školskej dochádzky dieťaťa.
   3. Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

    

   Podmienky prijímania dieťaťa

    

   1. Podanie písomnej prihlášky do materskej školy. Rodičia odovzdajú osobne ZRŠ pre MŠ v termínoch na to určených. 
   2. Žiadosti treba podávať od  04.05.2020 do 18.05.2020.
   3. Dobrý zdravotný stav dieťaťa umožňujúci dochádzku do materskej školy.
   4. Základné návyky dieťaťa hygienické, sebaobslužné, stravovacie, komunikačné.
   5. Spravidla dieťa s trvalým pobytom v obci Košeca.
   6. Dieťa, ktoré má v tunajšej MŠ súrodenca a spĺňa podmienky prijatia do MŠ.
   7. Dieťa, o ktoré sa stará osamelý zákonný zástupca.

    

   Podmienky zápisu pre mladšie deti

    

   1. Podľa veku dieťaťa od najstaršieho po najmladšie, ktoré dosiahne vek 3 roky do 31.8. 2020, prednostne dieťa zamestnaných rodičov.
   2. Mladšie deti od 2,5 do 3 rokov sa prijímajú len v prípade voľných kapacít v materskej škole, v poradí od najstaršieho po najmladšie (tieto deti sa už musia vedieť pýtať na WC).

    

   Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Košeca 

    

   Žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ Košeca sa budú prijímať, v zmysle rozhodnutia ministerstva školstva(číslo : 2020/10610:1-A1030, Bratislava 26. marca 2020) nasledovne: 

   1. podávanie žiadosti o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí, 
   2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt (to nastane v prípade  dlhodobého uzatvorenia MŠ).

   Po skončení núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR, zákonní zástupcovia doručia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní, najneskôr však do skončenia adaptačného pobytu – do 30.11. 2020, následne dieťa plynule pokračuje v riadnom edukačnom procese. 

   1. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt (to nastane v prípade dlhodobého uzatvorenia MŠ). 

   Po skončení núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda SR ( uznesenie č. 114 z 15.03. 2020 a č. 115 z 18.02. 2020) , zákonní zástupcovia doručia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a jeho očkovaní  a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie najneskôr však do skončenia diagnostického pobytu – do 30.11. 2020, následne dieťa plynule pokračuje v riadnom, edukačnom procese. 

    

    

    

    

    

  • Oznámenie o vyplácaní cestovného

   Oznámenie o vyplácaní cestovného

   Všetci tí, ktorí si doteraz neboli prevziať cestovné za mesiace január a február 2020 si môžu  uvedené cestovné prevziať počas pracovných dní v čase od 8:00 do 10:00 hod. na sekretariáte školy.

   V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie .

  • Oznam o prevzatí vecí zo školy

   Na základe viacerých žiadostí a z dôvodu vykonania dôkladnej dezinfekcie priestorov tried umožňujeme žiakom školy alebo ich zákonným zástupcom prevzatie osobných vecí z priestorov školy (z tried) podľa nasledovného harmonogramu:

   22.4. streda - 1.A,B 

   23.4. štvrtok - 2. a 4.roč.

   24.4. piatok - 3.A,B

   27.4. pondelok - 5.A,B

   28.4. utorok - 6.A,B a 7.roč.

   29.4. streda - 8.A,B

   30.4. štvrtok - 9.A,B

   Žiaci resp. ich rodičia budú mať umožnený vstup do triedy len v stanovený deň v čase od 8,00 do 10,00 hodiny. Vstup do budovy bude koordinovať zamestnanec školy, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie epidemiologických opatrení (rúško, dezinfekcia rúk) a vpustí do budovy maximálne 1 žiaka z každej triedyTriedna učiteľka vo svojej triede dohliadne na to, aby sa žiak v triede nezdržoval, vzal si svoje veci a odišiel. Vedenie školy žiada rodičov aj žiakov, aby dodržali harmonogram a usmernenia v záujme vzájomnej ochrany zdravia!

  • Oznam

   Vážení rodičia,

   naša škola Vám v tejto zložitej situácií, keďže pre mnohých z Vás je to náročné ponúka okrem bežných služieb zo strany jednotlivých vyučujúcich, aj poradenstvo nášho špeciálneho pedagóga. V prípade, že potrebujete pomoc ako zvládnuť učenie, pri akýchkoľvek nejasnostiach, pochybnostiach alebo inú odbornú pomoc, môžete sa pomocou emailu ivana.zajacova28@gmail.com, skontaktovať s Mgr. Ivanou Zajacovou, školským špeciálnym pedagógom.

  • Zápis do 1.ročníka

   Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje, že zápis žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

   20.4.2020 v čase od 9,00 do 11,00 hodiny a

   21.4.2020 v čase od 14,00 do 16,00 hodiny

   v priestoroch základnej školy v Košeci. Pôvodne zverejnené termíny zápisu sa rušia.

   POKYNY K ZÁPISU

   Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis uskutoční:

   1. bez osobnej prítomnosti detí;

   2. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení:

   • vstup do budovy bude umožnený len s rúškom,
   • odporúčame použiť ochranné rukavice a priniesť si vlastné pero,
   • v prípade, že je zákonný zástupca žiaka chorý alebo sa z iných závažných dôvodov nemôže zápisu zúčastniť, oznámi túto skutočnosť riaditeľke školy emailom a dohodne si náhradný termín;

   3. dokumenty potrebné k zápisu - Protokol Prihláška na povinne voliteľný predmet:

   • tlačivá sú zverejnené v sekcii Tlačivá na stiahnutie
   • obidve tlačivá je nutné vypísať čitateľne, pravdivo, údaje uvádzajte presne podľa rodného listu dieťaťa a OP rodičov,
   • vyplnené dokumenty podpísané obidvoma zákonnými zástupcami dieťaťa prinesie jeden z rodičov do školy,
   • poplatok na nákup pracovných zošitov a písaniek pre prváka je 20,-€ odovzdáte spolu s vyplnenými tlačivami,
   • žiadame o predloženie rodného listu dieťaťa a OP oboch rodičov z dôvodu overenia uvedených údajov;

   4. ak žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky, vypĺňate Protokol Žiadosť o odklad:

   • tlačivá sú zverejnené v sekcii Tlačivá na stiahnutie,
   • súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania;

   5. zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15.júna 2020.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria