Sobota 11. 7. 2020

Vitajte na stránkach našej školy

N O V I N K Y

 • OZNAM

  Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje rodičom a žiakom, že slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 30.6.2020 o 7:40 hod v telocvični ZŠ.

  Vchod bočný od bytoviek.

 • Cestovné za mesiac marec 2020 budeme vyplácať v dňoch od 22.6. do 26.6.2020 v čase od 8,00 do 12,00 hodiny v kancelárii ekonómky školy na 1. poschodí.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie.

 • V termíne od 22.6. do 25.6.2020 budú žiaci našej školy odovzdávať učebnice podľa nasledujúceho harmonogramu. Učebnice sa budú odovzdávať v telocvični ZŠ – vstup bočným vchodom od bytoviek.

  Učebnice budú neobalené, vygumované a zalepené.

  Stratu učebnice, prípadne jej poškodenie, je povinný žiak ihneď zaplatiť (je potrebné priniesť si aj peniaze na prípadné uhradenie straty alebo poškodenia učebnice).

  Riaďte sa prosím uvedeným harmonogramom:

  22.6.2020 (pondelok) - 9.A - 10,00

  - 9.B - 11,00

 • Vážení rodičia,

  nižšie uvedené podmienky a organizácia MŠ platí od 15. júna 2020.

  Nasledovné informácie si prosím prečítajte.

  Čas prevádzky MŠ: 6.00 – 16.00 hod.

  Príchod do MŠ:

  • Od 6.00 do 7.20. Kvôli oneskorenému príchodu nebude dieťa možné v ten deň prijať do MŠ z dôvodu organizácie, dezinfekcie priestorov a chodu MŠ s dodržaním všetkých bezpečnostných podmienok.
  • Deti budú vo svojich triedach.
  • Pri vstupe si rodič aj dieťa dezinfikujú ruky pripraveným dezinfekčným pros
 • Vedenie MŠ oznamuje:

  • opätovné otvorenie MŠ bude dňa 15.06.2020 (pondelok),
  • prevádzka MŠ na všetkých triedach od 6,00 hod. do 16,00 hod. žiadame dodržiavať stanovený čas
  • príchod detí do MŠ bude v čase od 6,00 hod. do 7,20 hod.,
  • odchod detí z MŠ domov bude v čase od 14,30 hod. do 16,00 hod.,
  • zberná trieda je zrušená, každé dieťa ide hneď do svojej triedy
  • otvorené budú triedy 2. až 5. vstup cez hlavný vchod do MŠ - blok A

  Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

  • Pred budovo
 • Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že dňa 02.06. 2020 v čase od 10:00 hod do 16:00 hod. si môžete prísť prevziať (zákonný zástupca dieťaťa) rozhodnutie o prijatí Vášho dieťaťa do 1. ročníka ZŠ do budovy MŠ .

  Prosíme Vás, aby ste pri vstupe do budovy MŠ dodržiavali nasledujúce opatrenia: vstup s rúškom na tvári, do kancelárie vchádzajte po jednom, pri čakaní na chodbe dodržiavajte 2 m odstupy, prineste si so sebou vlastné pero na podpis.

 • Vážení rodičia,

  vedenie ZŠ s MŠ v Košeci, Vám oznamuje že rozhodnutia o prijatí / neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je možné si vyzdvihnúť dňa 01.06. 2020. Potvrdenie sa vydáva v budove MŠ v čase od 12:00 do 16:00 hod.

  Prosíme Vás, aby ste pri vstupe do budovy MŠ dodržiavali nasledujúce opatrenia: vstup s rúškom na tvári, do kancelárie vchádzajte po jednom, pri čakaní na chodbe dodržiavajte 2 m odstupy, prineste si so sebou vlastné pero na podpis.

 • Vážení rodičia,
  na základe zisťovania Vášho záväzného záujmu o umiestnenie detí do Materskej školy v Košeci od 1. júna 2020, po preskúmaní aktuálneho stavu rekonštrukcie budovy materskej školy (prístavby jedálne) a náročnom prehodnotení súčasnej situácie aj zvážení všetkých možností sme sa rozhodli

  Materskú školu v Košeci otvoriť s nástupom detí od 15.6. 2020

  Ďakujeme všetkým rodičom za pochopenie. Robíme aj v tejto ťažkej dobe maximum pre zlepšenie kvality vzdelávania v našej obci. Investície, ktoré sa vykonávajú v materskej škole nám momentálne komplikujú zabezpečenie potrebnej bezpečnosti detí a možnosť okamžitého otvorenia materskej školy. Z toho dôvodu sme opatrnejší a radšej o dva týždne posúvame termín možného nástupu detí.

 • Na základe usmernenia ministerstva školstva k otváraniu škôl a materských škôl od 1.6.2020 Obec Košeca ako zriaďovateľ ZŠ s MŠ Košeca v úzkej súčinnosti s vedením ZŠ s MŠ a všetkými pedagógmi ZŠ po preskúmaní aktuálneho stavu, náročnom prehodnotení a zvážení všetkých možností rozhodla

  1/ vo veci otvorenia Materskej školy v Košeci nasledovne:

  • riaditeľka školy uskutoční medzi rodičmi prieskum záujmu o návštevu materskej školy v mesiacoch jún a júl ich dieťaťom,

  • v prípade dostatočného počtu prihlásených detí bude materská škola otvorená v upravenom režime a v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami od 1.6.2020

 • Oznam

  Do sekcie tlačivá na stiahnutie bolo pridané tlačivo, ktoré slúži ako zápisný lístok a to Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

 • Záväzný  záujem o dochádzku

  Záväzný záujem o dochádzku dieťaťa do MŠ od 01.06. 2020 resp. od 01.07. 2020

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zisťujeme záväzný záujem o dochádzku/návrat detí do MŠ od 01.06. 2020.

  Prednostne budú do MŠ umiestňované deti rodičov v prvej línii, deti rodičov, ktorí musia sa vrátiť do práce, predškoláci, a ak to kapacity umožnia, aj ostatné deti MŠ. V prípade malého záujmu bude MŠ aj naďalej zatvorená.

  Počas priaznivej epidemiologickej situácie by sme však radi mali pre deti otvorenú materskú školu celý mesiac JÚL.

 • Podpisovanie prihlášok na štúdium na strednej škole.

  Oznamujeme rodičom a žiakom 9. ročníka, že podpisovanie prihlášok na štúdium na strednú školu sa uskutoční 12.5.2020 v čase od 9.00 do 10.00 v priestoroch základnej školy.

  Podpisovanie prihlášok sa uskutoční za dodržiavania hygienicko-epidemiologických opatrení: - vstup do budovy bude umožnený len s rúškom a ochrannými rukavicami

  - treba dodržiavať potrebné rozostupy

  - každý si prinesie vlastné pero

  - podpísať prihlášky príde žiak a jeden zákonný zástupca.

  Na základe usmernenia ministra školstva prihláška nemusí byť potvrdená lekárom a podpísaná zákonným zástupcom, preto ak rodič v danom čase nemôže prísť, stačí ak príde prihlášky podpísať žiak.

 • Vážení rodičia.

  Základná umelecká škola v Košeci má webovú stránku, prostredníctvom ktorej Vás budeme informovať o organizácii výučby v ZUŠ v školskom roku 2019/2020 a aktuálne o prijímacích skúškach v čase mimoriadnej situácie. Pozrite si.zuskoseca.edupage.org

  Mgr. Marta Juríčková – riaditeľka školy

 • Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR, vydáva riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca nasledovné usmernenie k hodnoteniu žiakov našej školy. Dokument nájdete v záložke Dokumenty alebo tu:

  Usmernenie_na_hodnotenie_ziakov_Zakladnej_skoly_v_Koseci_v_case_mimoriadnej_situacie.pdf​​​​​​​

 • Zápis do MŠ

  Riaditeľka ZŠ s MŠ Košeca, Školská ulica 243/1, Košeca oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2020/2021 sa prijímajú v termíne

  od 04.05. 2020 do 18.05. 2020

  V prípade záujmu o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné:

  1. vypísať žiadosť
  2. vyplniť dotazník pre rodičov novoprijatého dieťaťa do materskej školy.

  Potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke MŠ www.mskoseca.edupage.sk alebo si ich môžete vyzdvihnúť v kancelári MŠ dňa 04.05.2020.

  Vyplnenú žiadosť podá osobne iba jeden zákonný zástupca.

 • Oznámenie o vyplácaní cestovného

  Všetci tí, ktorí si doteraz neboli prevziať cestovné za mesiace január a február 2020 si môžu uvedené cestovné prevziať počas pracovných dní v čase od 8:00 do 10:00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie .

 • Na základe viacerých žiadostí a z dôvodu vykonania dôkladnej dezinfekcie priestorov tried umožňujeme žiakom školy alebo ich zákonným zástupcom prevzatie osobných vecí z priestorov školy (z tried) podľa nasledovného harmonogramu:

  22.4. streda - 1.A,B

  23.4. štvrtok - 2. a 4.roč.

  24.4. piatok - 3.A,B

  27.4. pondelok - 5.A,B

  28.4. utorok - 6.A,B a 7.roč.

  29.4. streda - 8.A,B

  30.4. štvrtok - 9.A,B

  Žiaci resp. ich rodičia budú mať umožnený vstup do triedy len v stanovený deň v čase od 8,00 do 10,00 hodiny. Vstup do budovy bude koordinovať zamestnanec školy, ktorý bude dohliadať na dodržiavanie epidemiologických opatrení (rúško, dezinfekcia rúk) a vpustí do budovy maximálne 1 žiaka z každej triedy. Triedna učiteľka vo svojej triede dohliadne na to, aby sa žiak v triede nezdržoval, vzal si svoje veci a odišiel. Vedenie školy žiada rodičov aj žiakov, aby dodržali harmonogram a usmernenia v záujme vzájomnej ochrany zdravia!

 • Vážení rodičia,

  naša škola Vám v tejto zložitej situácií, keďže pre mnohých z Vás je to náročné ponúka okrem bežných služieb zo strany jednotlivých vyučujúcich, aj poradenstvo nášho špeciálneho pedagóga. V prípade, že potrebujete pomoc ako zvládnuť učenie, pri akýchkoľvek nejasnostiach, pochybnostiach alebo inú odbornú pomoc, môžete sa pomocou emailu ivana.zajacova28@gmail.com, skontaktovať s Mgr. Ivanou Zajacovou, školským špeciálnym pedagógom.

 • Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje, že zápis žiakov do 1.ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční

  20.4.2020 v čase od 9,00 do 11,00 hodiny a

  21.4.2020 v čase od 14,00 do 16,00 hodiny

  v priestoroch základnej školy v Košeci. Pôvodne zverejnené termíny zápisu sa rušia.

  POKYNY K ZÁPISU

  Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zápis uskutoční:

  1. bez osobnej prítomnosti detí;

  2. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení:

  • vstup do budovy
 • Vážení rodičia,

  na základe usmernení Ministerstva školstva počas zatvorenia škôl a školských zariadení prebieha vyučovanie prostredníctvom našej webovej stránky školy. Vyučujúci jednotlivých predmetov komunikujú so žiakmi, vysvetľujú učivo pomocou prezentácií, zadávajú im priebežne úlohy a pokyny na ich riešenie. Preto je dôležité, aby ste umožnili svojim deťom prihlásiť sa na webovej stránke našej školy prostredníctvom ich žiackeho konta. Zapájanie sa do vyučovania a vypracovávanie úloh je pre žiakov povinné! Zároveň prosíme o kontrolu stavu, či sa Vaše dieťa aktívne podieľa na tomto spôsobe vyučovania! Odporúčame nastaviť režim v domácnosti tak, aby dieťa vypracovávalo úlohy priebežne a systematicky. Ich prácu môžete kontrolovať aj prostredníctvom rodičovského konta.

 • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu je vyučovanie v základnej a materskej škole prerušené v období od 16. marca 2020 do odvolania.

 • Na základe usmernenia MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu a príkazu predsedu TSK č.5/2020 k preventívnym opatreniam v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom

  udeľuje riaditeľka školy riaditeľské voľno na deň 13.3.2020. Prerušuje sa prevádzka ZŠ, MŠ aj školskej jedálne.

  Doporučujeme žiakom a ich zákonným zástupcom sledovať webovú stránku školy, obce a oznámenia obecného rozhlasu k získaniu nových informácií.

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiace január a február 2020 budeme vyplácať dňa 12.03.2020 v čase od 07.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Vážení rodičia, z dôvodu zvýšených opatrení proti šíreniu koronavírusu, ruší riaditeľka Základnej školy s materskou školu Košeca Ing. Jurenová Eva krúžkovú činnosť a taktiež všetky školské akcie, súťaže, návštevy, exkurzie a výlety. Tento zákaz zatiaľ trvá do 22.3.2020. Vyučovanie v škole zatiaľ prebieha podľa rozvrhu. O všetkých zmenách Vás budeme priebežne informovať na webovej stránke školy a na webovej stránke obce Košeca.

  Prosíme všetkých rodičov, aby dbali u svojich detí na zvýšenú hygienu, dali im hygienické vreckovky.

 • Riaditeľka základnej školy s materskou školou Košeca Ing. Jurenová Eva s okamžitou platnosťou prerušuje krúžkovú činnosť na škole do 20.3.2020.

 • Riaditeľka základnej školy s materskou školou Košeca Ing. Jurenová Eva s okamžitou platnosťou prerušuje prevádzku telocvične v poobedňajších hodinách do 20.3.2020.

 • ZŠ s MŠ Košeca, Školská 243/1, 018 64 Košeca upozorňuje v súvislosti s aktuálnou situáciou so šírením koronavírusu, na základe odporúčania MŠVVaŠ SR, Úradu verejného zdravotníctva SR na dodržiavanie všeobecných preventívnych opatrení !

  Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Ide o kvapôčkovú infekciu.

  Všeobecné príznaky virózy sú:

  • teplota nad 38 °C,
  • kašeľ, nádcha,
  • bolesť svalov, kĺbov,
  • sťažené dýchanie,

  V prípade, že deti alebo zamestnanci školského zariadenia, v uplynulých dňoch boli alebo sa vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

 • Turisti nezaháľali ani počas jarných prázdnin. 26. 02. 2020 absolvovali turisticko-poznávací výlet do okolia. Autobus ich priviezol do Vrštského Podhradia. Tu si vypočuli povesť o bývalom hrade Vršatec, pokochali sa krásou jeho zrúcanín a okolitých brál Bielych Karpát. Nasledovala pešia túra do Červeného Kameňa. A čo ich najviac po ceste zaujalo? Voda, tečúca malými vodopádmi z okolitých studienok a samozrejme prebúdzajúca sa okolitá príroda. Mierne unavení si oddýchli v budove miestnej základnej školy, v ktorej navštívili historické „minimúzeum“, pozreli si staré pracovné nástroje a náradia, učebnice, z ktorých sa kedysi ľudia učili základy čítania a písania i lavicu, v ktorej bývalí žiaci sedávali, kočík, krosná na tkanie kobercov... a vypočuli si i jednu z najznámejších piesní kamenského folklóru „Pod horami, pod skalami v tom Červenom Kameni...“ Výlet si spríjemnili návštevou obchodíka pri miestnom salaši, kde si nakúpili, korbáčiky, syry a iné mliečne výrobky.

  Vedúce turistického krúžku

 • Do galérie Karneval základnej školy boli pridané fotografie.

 • Darujte 2% dane

  Vážení rodičia a priatelia školy,

  obraciame sa na Vás s prosbou, aby ste využili možnosť a poukázali nášmu rodičovskému združeniu 2% z Vašich daní. Touto cestou získané finančné prostriedky budú slúžiť na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zlepšenie vybavenia našej školy a materskej školy. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Tie budú zmysluplne a adresne využité pre dobro tých, ktorí sú našou budúcnosťou.

  Potrebné tlačivo a bližšie informácie nájdete v priečinku 2% dane.Vyplnené tlačivo spolu s potvrdením o zaplatení dane môžete odovzdať triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa, na sekretariát školy, prípadne priamo na daňový úrad.

 • Zmena termínu karnevalu

  Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje, že vzhľadom na zvyšujúcu sa chorobnosť žiakov, posúvame termín karnevalu o týždeň. Karneval ZŠ bude 19.2.2020.

 • Do galérie Sopky boli pridané fotografie.

 • Okresného kola v basketbale

  Dňa 11. 2. 2020 sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Okresného kola v basketbale žiačok ZŠ, ktoré sa konalo v Novej Dubnici. Prvý zápas sme vyhrali, druhý sme prehrali tesne 15:16 a obsadili sme veľmi pekné druhé miesto. Dievčatám gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších kolektívnych športoch (najbližšie nás čaká Okresné kolo vo florbale v marci)! Družstvo dievčat tvorili: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová (9. B), Kristína Kútna (9. A), Tereza Šimášková (8. B), Sára Sabadková, Nikola Markovičová, Klaudia Karlíková, Sabina Belková, Katarína Behanová(8. A) a Lenka Laginová (7. ročník)

 • Dňa 29.1.2020 sa na Strednej odbornej škole v Dubnici nad Váhom uskutočnila súťaž žiakov základných škôl s názvom „Soškársky päťboj“.

  Našu školu reprezentovali žiaci 9.A Adam Minárik a Michal Litvík.

  Súťažilo sa v 5 kategóriách:

  1. BLUETOOTH RALLY – ovládanie lego auta tabletom
  2. KRESLENIE BEZ CERUZKY – elektronicky
  3. MLADÝ ELEKTROTECHNIK – zostavenie a overenie funkčnosti elektrického obvodu na stavebnici BOFFIN
  4. MLADÝ STROJÁR – výroba jednoduchej súčiastky
  5. KRESLENIE S KORYTNAČKOU (Imagine)
 • Turisti v Bojnickom zámku

  35 žiakov spolu s vedúcimi turistického krúžku a 4 rodičmi navštívili v sobotu 9. 2. 2020 ďalší slovenský zámok – Bojnice. A nie tradične, pretože sa zúčastnili zaujímavého výukového programu pre žiakov základných škôl. Celým zámkom nás sprevádzala sprievodkyňa – princezná. Z kufríkov, ktoré jej pomáhali nosiť naši žiaci, pomenovaní menami bývalých obyvateľov zámku počas prehliadky vyťahovala predmety charakteristické pre život v zámku v minulosti. Počas prehliadky sme videli zlatú sálu, mramorovú sieň, zámockú studňu, obrazáreň, hrobku, rôzne salóniky a pútavú travertínovú jaskyňu pod zámkom. V jednotlivých miestnostiach sme si obzerali oblečenia rytierov, dám i nočné a denné oblečenia detí v minulosti. Dokonca si žiaci zahrali i ruletu a vyskúšali si i hru s hračkami, ktorými si krátili chvíle deti hradných pánov. Z najvyššej veže sme videli široké okolie… Veríme, že sa toto podujatie všetkým zúčastneným páčilo, poznali zaujímavým spôsobom život ľudí v dávnej minulosti a že sa tešia na ďalšie – turisticko-poznávacie výlety.

 • 27. 1. 2020

  Aktualizovali sme modul Projekty žiakov. Pozrite si zaujímavé technické stroje, ktoré zostrojili a prezentovali naši siedmaci na hodine Techniky.

 • Dňa 23. 1. sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Predkola v basketbale žiačok ZŠ v Dubnici nad Váhom. Odohrali sme tri zápasy, všetky sme vyhrali, získali prvé miesto a postúpili sme do Okresného kola, ktoré sa bude konať vo februári. Gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v Okresnom kole! Družstvo žiačok: Kamila Kvasnicová, Olívia Šebová, Adela Grulichová (9. B), Kristína Kútna (9. A), Janka Šupáková, Tereza Šimášková (8. B), Sára Sabadková, Nikola Markovičová, Katarína Behanová, Klaudia Karlíková, SabinaBelková, Klára Tarabová (8. A) a Lenka Laginová (7. ročník)

 • Dňa 17. 1. sa družstvo žiačok ZŠ s MŠ Košeca zúčastnilo Predkola vo vybíjanej žiačok ZŠ. Odohrali sme dva zápasy, skončili sme na druhom mieste a postúpili do Okresného kola. Okresné kolo sa konalo 21. 1. 2020 v Novej Dubnici. Po dvoch víťazstvách a jednej prehre sme obsadili výborné druhé miesto. Gratulujeme! Družstvo žiačok: Júlia Miháliková, Kristína Kalamenová, Barbora Dlhá (6. A), Barbora Štúriková, Vanesa Ištvánová, Karin Štefúnová (6. B), Nina Puterová, Lucia Živčicová (7. ročník), Zuzana Palčeková (5. A), Vanesa Kováčová, Nela Turzová, Ema Turzová, Ema Sklenárová (5. B) Do galérie Predkolo Vybíjaná boli pridané fotografie.

 • Dňa 15. 1. 2020 sa konalo Okresné kolo Olympiády z anglického jazyka v Dubnici nad Váhom. Žiačka 9. B Kristína Vrábliková obsadila v konkurencii 14 žiakov krásne tretie miesto v kategórii B1. Žiak 6. A Boris Vronka skončil z 13 súťažiacich na nepopulárnom, ale veľmi peknom štvrtom mieste v kategórii A1. Obom gratulujeme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme ďalšie úspechy v budúcnosti!

  Mgr. Zuzana Bortelová

 • Dňa 19.12.2019 naši druháci a štvrtáci navštívili Hvezdáreň a planetárium M.R. Štefánika v Hlohovci. Deti sa pútavou formou oboznámili so súhvezdiami, základnými poznatkami o slnečnej sústave, vrátane pohybov Zeme. Pomocou ďalekohľadu mali pozorovať Slnko, no šťastie im tentokrát neprialo, pretože sa schovalo za kopulu. Do galérie Hvezdáreň Hlohovec boli pridané fotografie.

 • Vyplácanie cestovného

  Cestovné za mesiace september až december 2019 budeme vyplácať dňa 9.01.2020 v čase od 07.00 do 16.00 hod. na sekretariáte školy.

  V prípade, že si rodičia nemôžu prísť pre cestovné, môžu dať svojim deťom splnomocnenie na prebratie cestovného. Tlačivo na splnomocnenie si môžete stiahnuť zo stránky školy v priečinku tlačivá na stiahnutie , alebo vypýtať od triednych učiteľov.

 • Stalo sa už krásnou tradíciou, že sa podelíme so sladkosťami, ktoré nám priniesol Mikuláš a venujeme ich deťom, ku ktorým život nie je až taký sladký...

  Tak aj tento rok deti celý týždeň prinášali svoje väčšie či menšie „podarúnky“ a s láskou ich posielali svojim neznámym kamarátom. So žiakmi 8.A sme ich potriedili a so žiakmi 9. ročníka sme ich v piatok 13.12. 2019 boli odovzdať do Centra pre deti a rodinu sv. Filipa Neriho v Považskej Bystrici – bývalý Detský charitný dom. Fotografie z tejto milej akcie si môžete pozrieť TU.

 • Počítačová závislosť, šikanovanie, bezpečnosť na cestách, útek z rodiny, ako vyhľadať pomoc – to sú témy zo života, s ktorými sa môžu naše deti v živote stretnúť. Verím, že vďaka preventívnemu programu ,, Emka to vie“, ktorého sa zúčastnili žiaci 4. ročníka, dokážu naše deti lepšie čeliť nebezpečenstvám dnešnej doby. Pani Mgr. Prostredná z CPPPaP Dubnica nad Váhom zaujímavými a pútavými príbehmi hlavnej hrdinky Emky z DVD pomáhala deťom rozpoznávať sociálno-patologické javy. Posledné stretnutie sa uskutočnilo za prítomnosti policajta, ktorý deťom poskytol informácie z vlastnej praxe.

 • Do galérie Benefičný koncert 2019 boli pridané fotografie.

 • Vedenie ZŠ s MŠ Košeca oznamuje:

  • dňa 20.12.2019 udeľuje riaditeľské voľno,
  • v dňoch 23.12.2019 až 7.1.2020vianočné prázdniny,
  • vyučovanie po vianočných prázdninách začína 8.1.2020.

  Z prevádzkových dôvodov bude v dňoch 20.12.2019 až 7.1.2020 zatvorená aj MŠ.

 • „...my sa vody nebojíme,“ povedali si žiaci 3. a 4. ročníka a absolvovali plavecký výcvik na plavárni v Púchove. Chválime ich, lebo všetci sa naučili plávať a bolo ich veru neúrekom – 55. Tí najzdatnejší zaplávali aj 300 metrov, tí menej zdatní 6 metrov.

  Srdečne blahoželáme!

  Do galérie Plavecký výcvik boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
  Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
 • +421 42 4441255 riaditeľka školy
  +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
  +421 42 4441254 ekonómka
  +421 42 4468236 MŠ
  +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

Fotogaléria