Navigácia

  Profil školy História školy

  Profil školy

      Naša škola je umiestnená v strede obce Košeca, v peknom horskom prostredí Strážovských vrchov a Bielych Karpát. Je plnoorganizovanou základnou školou, ktorú navštevujú prevažne žiaci z obce Košeca, ale aj žiaci zo spádových obcí Košecké Podhradie, Košecké Rovné, Kopec a Zliechov. Budova základnej školy bola daná do prevádzky 01.09.1963. V roku 2009 prešla kompletnou rekonštrukciou. O histórii školy sa dozviete viac v kapitole História školy.

      ZŠ s MŠ má dve budovy a telocvičňu. V budove MŠ je 5 tried MŠ. V jednej triede MŠ je inštalovaná interaktívna tabuľa. Súčasťou MŠ je aj školská jedáleň a kuchyňa. ZŠ má 2 poschodia, 14 tried, z toho je 1 jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou, 1 počítačová učebňa s interaktívnou tabuľou, 1 špeciálna učebňa a 2 bežné triedy s interaktívnou tabuľou. Škola má k dispozícii školské ihrisko, ktoré bolo doplnené o malú „Zelenú telocvičňu“ v prírode. Telocvičňa prešla nevyhnutnou rekonštrukciou a bola daná do užívania. V dôsledku toho, že školu navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, máme zabezpečený bezbariérový prístup a hygienické zariadenia pre takýchto žiakov. Vedenie školy kladie dôraz na  upravené a estetické prostredie tried, školského dvora a chodieb. 

      Základná škola s materskou školou poskytuje žiakom nielen základné vzdelanie. Žiaci tu nadobúdajú zručnosti a postoje v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie. Škola vytvára priestor pre harmonický rozvoj osobnosti (vzdelanie, zábavu i šport), ale tiež priestor pre iniciatívu a tvorivosť žiakov aj pedagógov. 

  Kolektív pedagógov tvoria vzdelaní ambiciózni mladí ľudia, ktorí majú záujem o modernizáciu školstva. Vedenie školy umožňuje učiteľom navštevovať vzdelávanie a rôzne odborné semináre, aby boli aktuálne informovaní a oboznamovaní s najnovšími poznatkami zo svojich odborov.

  Projekčná činnosť je súčasťou vzdelávacieho procesu. Zaraďovanie projektov rôznych časových dĺžok a foriem prebieha v jednotlivých predmetoch aktuálne v závislosti na možnostiach a danom učive. Naša škola dlhodobo využíva možnosti rozvojových projektov MŠ SR. Výstupy z týchto projektov prispievajú k skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti využívania interaktívnych metód vyučovania a zvyšovania počítačovej gramotnosti žiakov a učiteľov.

  Žiaci školy sa pod vedením pedagógov zapájajú do vedomostných i športových súťaží, športovo- turistických akcií, absolvujú exkurzie i rôzne spoločenské a kultúrne podujatia.

  Škola má rozpracovaný program protidrogovej prevencie, v rámci ktorého koordinátor protidrogovej prevencie v spolupráci s CPPP, políciou a zdravotníkmi organizuje besedy a iné zážitkové formy vzdelávania pre žiakov. 

  V škole bol zriadený i žiacky parlament, kde zástupcovia jednotlivých triednych kolektívov majú možnosť predniesť svoje aktuálne problémy a prostredníctvom výchovnej poradkyne ich riešiť s vedením školy.

  Žiaci  majú možnosť vo voľnom čase navštevovať záujmové krúžky, ktoré vedú pedagógovia našej školy i zástupcovia rodičov. Záujmové aktivity sú každoročne aktualizované podľa záujmu žiakov.

      Poslaním našej školy je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria