Navigácia

  Profil verejného obstarávateľa

  Verejný obstarávateľ

   

  Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca je podľa § 6 ods. 1 písm. d, zákona č. 25/2006 Z.z verejným obstarávateľom, ktorý je povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa príslušných ustanovení citovaného zákona pri zadávaní  zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

   

  Verejný obstarávateľ:    Základná škola  s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca

  Sídlo:                              Školská ulica 243/1,  01864 Košeca

  Štatutárny zástupca:     Ing. Eva Jurenová, riaditeľka školy

  Číslo účtu:                      SK0856000000004418125001

  IČO:                                36124656

  DIČ:                                2021605366

  Telefón:                           042/4441255

  Email:                              zs-koseca@zskoseca.edu.sk

  Zadávanie zákaziek zabezpečuje na  Základnej škole s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca  účtovníčka školy, schvaľuje riaditeľka školy.

  Finančné limity

  Verejný obstarávateľ sa riadi pri verejnom obstarávaní Zákonom č. 25/2006 a internou Smernicou  o VO č. 6/2013

  1. Zákazka je jednoduchá, nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

  2. Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá úrad.

  3.Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 a ide o zákazku

  1. na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako  1000 €, 
  2. ktorá nie je zákazkou podľa písmena a)  a jej predpokladaná hodnota je:
  • rovnaká alebo vyššia ako 20 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo
  • rovnaká alebo vyššia ako 30 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,
  • na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia  40 000 eur.

   Zákazky sa na základnej škole realizujú do určitých limitov:

  • Zákazka do 1000 eur bez DPH / rok – priamy nákup
  • Tovar alebo služba od 1 000 eur do 20 000 eur bez DPH – jednoduchá zákazka, realizuje ZŠ
  • Stavebné práce od 1 000eur do 30 000 eur bez DPH – jednoduchá zákazka, realizuje ZŠ

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria