Navigácia

  O nás Učiteľský kolektív Prevádzka MŠ Akcie v škôlke Projekt ZDRAVÝ ÚSMEV NAŠICH DETÍ Básničky pre maličkých Vzdelávací program MŠ Podmienky prijímania detí + prihláška

  Materská škola

  O nás


  Materská škola  pôsobí na území obce ako dôležitá súčasť výchovy a vzdelávania. Do právneho subjektu so ZŠ bola zlúčená dňa 1.07.2003. Podieľa sa na kultúrnom a spoločenskom vývoji obce.

  Deťom poskytuje všestrannú starostlivosť  v tvorivej a príjemnej atmosfére. Materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o prvky environmentálnej výchovy, zameriavame sa na zachovávanie ľudových zvykov a tradícií v obci, tiež na návyky súvisiace so zdravým  životným štýlom. V MŠ je zriadená izba ľudových tradícii. Záujmy a nadanie detí sú podporovane krúžkovou činnosťou v spolupráci  so ZUŠ a ZŠ.

  Aktuálny stav školy vychádza z cieľov, ktoré sme si vytýčili v minulom roku.

  Zámerom MŠ v Košeci je v láskavej atmosfére pokračovať v dosiahnutých výsledkoch. Ďalej ich zdokonaľovať o nové formy a metódy práce. Našim cieľom je rozvinutá detská osobnosť, ovládajúca systém poznávania, konania, spolupatričnosti a uvedomovanie si svojej jedinečnej osobnosti.

  Výchovu a vzdelávanie opierame o profesionálne kompetencie pedagogických zamestnancov. Efektívnosť štúdia je dodržaná personálnou stratégiou. Pri určovaní učebných osnov pre deti vychádzame zo získaných kompetencií pedagogických zamestnancov a z potrieb materskej školy.

      

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria