Navigácia

  Školská jedáleň

  INFORMÁCIE PRE RODIČOV A STRAVNÍKOV

  STRAVOVACÍ PORIADOK

  na šk. rok 2019/2020

   

   

  Úradné hodiny vedúcej ŠJ: Pondelok – Piatok od 7,00-14,00 hod.

  č. tel. 042/4468236

  vedúca ŠJ : Jana Gábelová

   

  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom sa poskytuje podľa § 4 ods. 6 zákona

  Č.544/2010 Z.z. v sume 1,20 za každý deň v ktorom sa žiak MŠ a ZŠ zúčastnil vyučovania a odobral obed.

   

  Strava sa prihlasuje na základe zápisného lístka, uhradenia režijných nákladov v sume 2€ na mesiac a finančnej zábezpeky v sume 30€ na zabezpečenie nedotovanej stravy.

   

  Dotácia sa poskytuje:

  - ak je žiak prihlásený na stravu ( zápisný lístok)

  - ak sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral stravu

   

  Dotácia sa neposkytuje žiakovi:

  • ktorý sa nezúčastnil vyučovania – strava sa musí odhlasovať (choroba, exkurzie, výlety, lyžiarsky výcvik, škola v prírode a pod.)
  • ktorý sa zúčastnil vyučovania a neodobral stravu
  • ak je vyčerpaná finančná zábezpeka.

   

  V prípade choroby je možné v prvý deň odobrať stravu do obedára ( bez nároku na dotáciu) v čase od 12,00 hod. do 13,00 hod. Ostatné dni treba odhlásiť.

   

  Odhlásiť zo stravy je potrebné deň vopred najneskôr do 14,00 hod.

   

  Úhrada stravného:

  Na č. účtu ŠJ : SK39 5600 0000 0044 1812 9002

  Poštovou poukážkou

   

  Pri úhrade poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ najneskôr do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.

   

  Stravná jednotka :

  MŠ: Raňajky :  0,36€

          Obed :      0,85€

          Olovrant : 0,24€

  Spolu : 1,45€

   

  ZŠ – I: stupeň : 1,15€

  ZŠ – II.stupeň : 1,23€

   

  Zápisný lístok stravníka nájdete v sekcii Tlačivá na stiahnutie

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, Košeca
   Základná škola s materskou školou, Školská ulica 243/1, 018 64 Košeca
  • +421 42 4441255 riaditeľka školy
   +421 42 4441256 zástupkyňa školy + sekretariát
   +421 42 4441254 ekonómka
   +421 42 4468236 MŠ
   +421 42 4468236 vedúca školskej jedálne

  Fotogaléria